CCL

Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM106291
Első szerző:Balázs-Földi Emese (emberi erőforrás tanácsadó)
Cím:A középiskolák szerepe a roma diákok továbbtanulásában / Balázs-Földi Emese, Galán Anita, Pornói Imre, Rákó Erzsébet, Soós Zsolt, Szabó Gyula
Dátum:2020
ISSN:1588-7227 2732-0154
Megjegyzések:Kutatásunk során célunk annak feltérképezése volt, hogy milyen tényezők segítik a roma szár- mazású, többségében hátrányos vagy halmozot- tan hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatás- ban történő továbbtanulását. Kiemelt célunk volt annak vizsgálata, hogy azon középiskolák, amelyek eredményesek voltak e diákok tovább- tanulásának segítésében, milyen módszereket, eszközöket alkalmaztak, ennek kapcsán fellel- hetőek-e jó gyakorlatok. A kutatásunk módszere ? a dokumentum és statisztikai adatelemzés mel- lett ? a szóbeli kikérdezés volt; azon Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskolák igazgatóival ? összesen kilenc fővel ? készítet- tünk részben strukturált interjút, amelyekből legalább két roma származású diák bekerült a felsőoktatásba, és tagja valamely e megyékben működő roma szakkollégiumnak. Az iskolák vezetői mellett a középiskoláknak otthont adó települések polgármestereit is megkérdeztük. érettségit, a nyelvvizsgát, az ECDL-vizsgák megszerzését a hátrányos helyzetű tanulók az iskola hathatós segítségével érik el, szülői háttér nélkül. A szülőket próbálja az intézmény bevon- ni a pedagógiai munkába, ez sokszor nehézkes, a családlátogatást is működtetik, de ritkán. Az intézmény kapcsolatban van felsőoktatási intézményekkel, egy-egy tehetséges diák fej- lesztésébe akár egyetemi oktatót is bevonnak mentorálás céljából. A tanulók jelentős szám- ban választják a Debreceni Egyetem szakjait, így a roma szakkollégiumokba is jelentős számban kerültek be az elmúlt években a diákok, annak el- lenére, hogy személyes kapcsolat nincs az intéz- mény és a szakkollégiumok között. Ebben az eset- ben a diákok egymásnak adják az információt, a szakkollégisták ismertetik meg a lehetőséget a középiskolásokkal. Mindkét intézmény más-más körülmények között, de befogadó pedagógiai szemlélettel, inno- vatív pedagógiai módszerek alkalmazásával, mondhatni a kicsengetésen túli időben végzett jelentős pedagógiai munkával járul hozzá a roma tanulók felsőoktatásba való bekerüléséhez. Kutatásunk eredményeképpen kétféle ? min- tának is tekinthető ? modell rajzolódik ki. Az egyik modell alapja az, hogy kifejezetten a hát- rányos helyzetű roma gyerekek beiskolázására koncentrálnak (az iskolában a roma tanulók aránya meghaladja a 90%-ot), és a pedagógiai módszerek mellett alapvetően szociális munka módszereket is alkalmaznak, különösen a szülők- kel való együttműködés során. A másik modellt az inkluzív oktatás jellemzi. Ennek a sajátossá- ga, hogy a kedvező oktatási feltételek biztosítá- sa mellett kiemelt figyelmet fordítanak a diákok személyes segítésére, amely során a nevelés, a személyiségfejlesztés kitüntetett szerepet kap. Publikációnkban részletesen ismertetjük e model- leket, továbbá azon körülményeket is, amelyek hozzájárultak ezek kialakításához. The aim of our research was to identify the factors that contribute to the further education of young people of Roma origin, who typically arrive from disadvantaged or cumulatively disadvantaged environment. Our priority was to explore the methods and tools used by secondary schools that have been successful in helping these stu- dents to get into higher education, and whether good practices can be found in this regard. The method of our research ? besides document and statistical data analysis ? was oral interview. We conducted semi-structured interviews with the headmasters of those secondary schools in Hajdú- Bihar and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties ? a total of nine ? from where at least two Roma students were enrolled in higher education and the students are members of Roma special col- leges in these counties. In addition to the head- masters, we also interviewed the mayors of the municipalities, where the secondary schools are located. As a result of our research, two models were found, which can be considered as samp- les in this respect. In the first model the school focuses on the recruitment of disadvantaged Roma children (the proportion of Roma students in that school is over 90%) and in addition to pedagogical methods, they also use social work methods, especially when working with parents. The other model is characterized by inclusive education. The peculiarity of this model is that besides providing favourable educational con- ditions, special attention is paid to the personal assistance of the students, during which educa- tion and personality development play a special role. This paper describes these models in detail, as well as the circumstances that contributed to their development.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
roma szakkollégiumok
továbbtanulás
középiskola
roma special colleges
further education
high school
Megjelenés:Kapocs. - 3 : 1 (2020), p. 85-102. -
További szerzők:Galán Anita (1989-) (szociálpolitikus) Pornói Imre (1959-) (gyógypedagógus) Gortka-Rákó Erzsébet (1971-) (szociálpolitikus) Soós Zsolt (1972-) (szociálpolitikus) Szabó Gyula (1973-) (közgazdász, szociológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1