CCL

Összesen 16 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM064733
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:Sutton naevust utánzó melanoma / Dózsa Anikó, Károlyi Zsuzsánna, Mórocz István
Dátum:2016
Megjegyzések:A Sutton vagy halo naevus típusosan 6 mm-nél kisebb, lapos, barna vagy vöröses színű anyajegy, mely dermatoszkóposan szabályos globularis, vagy homogén mintázatot mutat, és jól körülhatárolt, szimmetrikus hypopigmentált udvar övezi. Felnőttkorban multiplex halo naevusok megjelenése cutan, vagy ocularis melanoma jele lehet.A szerzők egy 33 éves nőbeteg esetét ismertetik, akinél a törzsön 5 db hypopigmentált udvarral övezett anyajegy alakult ki. A hát közepén lévő 7x13 mm-es, vöröses színű, asszimmetrikus haloval övezett anyajegyben dermatoszkóposan elágazódó pigmentcsíkok, pigmentrögök, az alsó részen élesen megszakadó pigmentháló volt észlelhető, emiatt a lézió excisiója történt. A szövettani vizsgálat Clark III., Breslow 0,9 mm melanomát véleményezett. A staging vizsgálatok során metastasisra utaló jelet nem észleltek. Az esetismertetés a halo jelenség felnőttkori megjelenésének diagnosztikai jelentőségére hívja fel a figyelmet.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok esettanulmány
Melanoma
Sutton naevus
halo naevus
dermatoszkópia
dermoscopy
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle. - 92 : 2 (2016), p. 76-80. -
További szerzők:Károlyi Zsuzsánna Mórocz István
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM064995
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:A PPARg (peroxiszóma proliferáció aktiválta receptor gamma) molekula funkciójának vizsgálata ép és kóros faggyúmirigyben / Dózsa Anikó, Dezső Balázs, Tóth Balázs, Biró Tamás, Christos Zouboulis, Remenyik Éva, Nagy László
Dátum:2006
Megjegyzések:A peroxiszóma proliferáció aktiválta receptor gamma (PPARg) egymagreceptor, amely olyan transzkripciós faktor ami képes ligandokatkötni. A ligandok agonista- vagy antagonista hatással szabályozzákkülönbözö gének transzkripcióját. Ez a szabályozás egy másik magreceptor,a retinoid X receptrorral (RXR) heterodimert képezve történik.A PPARg?nak eddigi kutatási eredmények szerint kulcsfontosságúszerepe van a lipidmetabolizmusban és az adipocyta differenciáció-ban. A faggyúmirigy fiziológiás m©uködése során a mirigysejtek differenciálódnak,különböz©o lipideket termelnek, majd ezeket ürítik ab©orfelszínre. Kevés irodalmi adat alapján valószín©u, hogy a PPARgszerepet játszik a faggyúmirigy sejtek fiziológiás m©uködésében, illetvefeltételezhet©o a molekula diszfunkciója patológiás körülményekközött.Célul t©uztük ki a PPAR? fehérje és mRNS kifejez©odésének és szabályozószerepének vizsgálatát sebocytákon.B©orbetegekb©ol származó szövetminták formalinnal fixált, paraffinbaágyazott meszeteib©ol immunhisztokémiai módszerrel a fehérje,friss fagyasztott metszetb©ol lézer mikrodisszekcióval nyert faggyú-mirigyb©ol izolált RNS-b©ol pedig, valós idej©u kvantitatív polimerázláncreakcióval (RT-qPCR) az mRNS kifejez©odését vizsgáltuk. Amolekula funkcióját SZ95 immortalizált humán sebocyta sejtvonalonhatároztuk meg. Oil Red O festéssel, illetve fluorimetriás módszerrelkvantitatív lipidanalízist végeztünk.Eredmények: humán hyperplasias faggyúmirigyben PPAR? ésRXR-alfa fehérje nukleáris expressziót mutat, hasonlóan a tenyésztettsebocytákhoz. PPAR? mRNS in situ magasabban expresszáló-dik, mint az immortalizált SZ95 sejtkultúrában. Míg az arachidonsavjelent©osen fokozta az intracelluláris lipid akkumulációt, PPARgamma antagonista csökkentette ezt a hatást. Ebben a folyamatbanrészlegesen a PPAR gammának is szerepe lehet.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPAR gamma
faggyúmirigy
expresszió
sebocyta
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 82 : 6 (2006), p. 270. -
További szerzők:Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Tóth Balázs Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM064994
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:A PPAR (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor) gamma molekula expressziós mintázata és jelátviteli folyamatai eltérőek a normál és patológiás faggyúmirigyekben / Dózsa Anikó, Dezső Balázs, Bálint L. Bálint, Tóth Balázs, Biró Tamás, Christos Zouboulis, Remenyik Éva, Nagy László
Dátum:2012
Megjegyzések:A PPAR magreceptor molekulának kulcsszerepe van a sebocytákés a faggyúmirigyek m©uködésében, azonban a pontos mechanizmusaz ellentmondásos eredmények miatt nem tisztázott. Korábban hazánkbanels©oként mutattuk ki hiperpláziás faggyúmirigyekben és azimmortalizált SZ95 sebocytákban a PPAR és RXR! fehérjét ésmRNS-t. Lézer mikrodisszekcióval nyert faggyúmirigyb©ol izoláltRNS-b©ol valós idej©u kvantitatív polimeráz láncreakciós (RT-qPCR)módszerrel végeztük a molekulák génexpressziós szintjének meghatározását.Jelen vizsgálatunk célja , hogy feltérképezzük a PPAR melytranszkripciós folyamatokat irányítja a faggyúmirigyekben, van-eeltérés a PPAR♯a molekula m©uködési mechanizmusában különböz©odifferenciáltságú faggyúmirigy sejteken, illetve a különböz©o faggyú-mirigyeket involváló betegségekben? B©orbetegekb©ol származó szö-vetminták formalinnal fixált, paraffinba ágyazott meszeteib©ol immunhisztokémiaimódszerrel, friss fagyasztott metszetb©ol lézer mikrodisszekcióvalelkülönített különböz©o differenciáltságú faggyúmirigysejtekgénexpressziós mintázatát vizsgáltuk. A molekula funkciójátSZ95 immortalizált humán sebocyta sejtvonalban vizsgáltuk.Oil Red O festéssel, illetve fluorimetriás módszerrel kvantitatív lipidmeghatározástvégeztünk. Újabb eredményeink szerint a faggyú-mirigy carcinomában a PPAR nem expresszálódott, faggyúmirigyadenomában a molekula expressziója csökkent a normál faggyúmirigybenkimutatható PPAR expresszióhoz képest. SZ95 sebocytakultúrában receptor agonistával illetve antagonistával befolyásoltuka célgének expresszióját, és megfigyeltük az anyagcsereváltozásokat,amelyek a sejtekben végbemennek. Meghatároztuk az SZ95 sejtekbenés a mikrodisszekált szövetmintákban a a PPAR molekulaáltal regulált lipidmetabolizmusban szerepet játszó célgének(PGAR, ADRP, FABP4) expressziós mintázatát. Megfigyeltükmindkét modellrendszerben a PPAR és célgénjeinek expresszióját asejtdifferenciáció során.Eredményeink alapján feltételezzük, hogy a PPAR szerepetjátszhat a faggyúmirigyek differenciációjában és a sejtek differenciálódásifolyamatainak defektusaiban is, így diagnosztikai és terá-piás célpont lehet.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPAR gamma
faggyúmirigy
expresszió
sebocyta
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 88 : 6 (2012), p. 260. -
További szerzők:Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Bálint L. Bálint Tóth István Balázs (1978-) (élettanász) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM064993
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:Intravénás kábítószer fogyasztás során kialakult cellulitis / Dózsa Anikó, Posta János, Gonda Géza, Károlyi Zsuzsánna
Dátum:2012
Megjegyzések:A kábítószer fogyasztás hazánkban növekv©o tendenciát mutat.Riasztó, hogy évente több, mint 50 új drog kerül piacra. A klasszikuskábítószerek mellett, mint amfetamin, cannabis, kokain, ?-OH-butirát,LSD, ópiátszármazékok az újabb szerek hatása kevésbé kiszámíthatóés részben ismeretlen. Az intravénás kábítószerek fogyasztása során ab©or az egyik leggyakrabban károsodott szerv, a komplikációk egyrészta drogok lokális és szisztémás toxikus és/vagy allergiás hatása miatt,másrészt a nem steril drogok és eszközök használata miatt alakulnakki. A drogokhoz adagolt adalékanyagok, mint laktóz, mannitol, dextrózvagy kinin extravazációja szöveti irritációt és károsodást okoznak. Jellemz©ob©ortünetek cellulitis, abscessus, ulceráció, nekrózis, phlebitis,lymhangiitis, melyekhez társulhat osteomyelitis, endocarditis. Maradványtünetkénta b©orön hegesedés, hyperpigmentáció alakulhat ki. Leggyakoribbkórokozó a Str. pyogenes, St. aureus, de gyakoriak a gramnegatív baktériumok, és el©ofordult Clostridium difficile fert©ozés is.Egy 38 éves férfi ismeretlen összetétel©u kábítószert adagolt mindkétalkarjába a cubitalis vénákba. A kristályos port önmaga oldottafel és adta be. Mindkét alkar hajlító felszínén, a vénák lefutása menténmogyorónyi ?diónyi, néhol fluktuáló pörkkel fedett csomók, lencsényipörkkel fedett ulcerációk alakultak ki, mindkét alkar diffúzanoedemás és erythemás volt. Baktérium és gombatenyésztéssel kórokozóágenst igazolni nem tudtunk. Feltételezésünk szerint az ismeretleneredet©u kábítószerben lev©o adalékanyagok irritatív hatásaokozta a szöveti nekrózist. Kombinált antibiotikus terápiára a betegnem reagált, ismételt sebészi feltárásokra volt szükség. A lefoglaltkábítószer minta toxikológiai elemzése folyamatban van.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
cellulitis
kábítószer
bőrnekrózis
toxikológia
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venereológiai szemle. - 88 : 6 (2012), p. 181. -
További szerzők:Posta János (1964-) (vegyész, toxikológus) Gonda Géza Károlyi Zsuzsánna
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM064992
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:A PPARg (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor gamma) molekula expressziója és aktivitása lézer mikrodisszekált faggyúmirigyekben két eset kapcsán : extrém rhinophymában és Torre - Muir szindrómában / Dózsa Anikó, Dezső Balázs, Nagy László, Juhász István, Remenyik Éva
Dátum:2011
Megjegyzések:A PPARg molekula egy magreceptor, mely transzkripciós faktorkéntképes lipid természet©u ligandokat kötni. Ezek a ligandok agonista-vagy antagonista hatással szabályozzák a különböz©o célgénektranszkripcióját. A PPARg?nak eddigi kutatási eredmények szerintkulcsfontosságúszerepe van a lipidmetabolizmusban, és ismert,hogy a molekula jelen van a faggyúmirigyekben is. Ezek alapján lehetségesnekt©unik, hogy a PPARg szerepet játszhat a faggyúmirigysejtek normál m©uködésében, illetve felmerül a molekula diszfunkciójaa faggyúmirigy kóros m©uködése során.Jelen munkánk során kétféle sebaceus tumort: sebaceous hyperplasiátés sebaceus adenomát vizsgáltunk.Els©o betegünk extrém oto- és rhinophymával jelentkezett szakrendelésünkön,a szövettani képben faggyúmirigy hyperplasiát észleltünk.A második beteg Torre-Muir szindrómában szenvedett, multiplexb©ortumorok miatt számos alkalommal kellett operálni. Egy sebaceushyperplasia mintát és egy sebaceus adenomát vizsgáltunk meg.A betegekb©ol származó szövetminták formalinnal fixált, paraffinbaágyazott meszeteib©ol immunhisztokémiai módszerrel aPPARg molekula fehérje szint©u jelenlétét igazoltuk. A receptor aktivitásáta receptor célgénjeinek vizsgálatával lehet bizonyítani.Ezért friss fagyasztott metszetb©ol lézer mikrodisszekcióval nyertfaggyúmirigyb©ol izolált RNS-b©ol valós idej©u kvantitatív polimerázláncreakciós (RT-qPCR) módszerrel a PPARg molekula célgénjeinek(ADRP, PGAR) expressziós szintjét vizsgáltuk meg és összehasonlítottuk5 önkéntesb©ol származó ép faggyúmirigyben észleltexpressziós szinttel.Sikerült kimutatnunk normál, hypeplasias humán faggyúmirigybenés sebaceus adenomában a PPARg molekulát és célgénjeit. APPARg molekula expressziós szintje a normál faggyúmirigyekbendetektálthoz képest az adenoma mintában alacsonyabb volt, aPPARg molekula célgénjeinek (ADRP, PGAR) expressziós szintje anormál faggyúmirigyben észlelthez képest a kóros faggyúmirigyekbenalacsonyabb volt. Eredményeink alapján a PPARg molekulaszükséges lehet a faggyúmirigy normál m©uködéséhez, míg a kórosfaggyúmirigysejtekben csökkent szintje és m©uködése észlelhet©o.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPARgamma
faggyúmirigy
sebocyta
rhinophyma
faggyúmirigy hyperplasia
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 88 : 6 (2011), p. 181. -
További szerzők:Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus) Juhász István (1956-) (bőrgyógyász, bőrsebész, kozmetológus, klinikai onkológus) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM064991
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:PUFA molekulák aktiválják a PPAR[gamma] (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor gamma) molekulát az ép sebocytákban / Dózsa Anikó, Ralph Rühl, Dezső Balázs, Tóth Balázs,, Bíró Tamás, Bácsi Attila, Christos C. Zouboulis, Gerd Schmitz, Holger Seltmann, Remenyik Éva, Nagy László
Dátum:2011
Megjegyzések:A faggyúmirigy a dermisben elhelyezked©o ectodermalis eredet©umódosult keratinocytákból álló b©orfüggelék. Fiziológiás m©uködésesorán - az adipocytákhoz hasonlóan - a mirigysejtek differenciálódnak,különböz©o lipideket termelnek, majd ezeket ürítik a b©orfelszínre.Eddigi kutatási eredményeink szerint a PPAR? magreceptornaktranszkripciós faktorként kulcsfontosságú szerepe van a normál sebocytadifferenciációban, proliferációban, citokintermelésben és komplexlipiedek metabolizmusában. A kísérletek során exogén ligandokathasználtunk, hogy a specifikus hatást bizonyíthassuk. A betegségekkialakulása során viszont természetes, un. endogén ligandok szabá-lyozzák a sejteket. Ezért jelen munkánkban a sebocytákban a PPARgmolekulát szabályozó endogén ligandok megismerését t©uztük ki célul.B©orbetegekb©ol származó szövetminták formalinnal fixált, paraffinbaágyazott meszeteib©ol immunhisztokémiai módszerrel, friss fagyasztottmetszetb©ol lézer mikrodisszekcióval nyert faggyúmirigyb©olizolált RNS-b©ol valós idej©u kvantitatív polimeráz láncreakciós(RT-qPCR) módszerrel végeztünk vizsgálatokat. A molekula funkciójátSZ95 immortalizált humán sebocyta sejtvonalban vizsgáltuk.Oil Red O festéssel és fluorimetriás módszerrel, valamint HPLCmódszerrel kvalitatív és kvantitatív lipidvizsgálatokat végeztünk.Asebocyták által termelt citokinek szintjét ELISA módszerrel, a sejtekproliferációs képessegét MUH assay-vel határoztuk meg.Ismert, hogy a faggyúmirigysejtekben az arachidonsav (AA) azegyik leghatékonyabb lipidtermelést indukáló molekula. Kimutattuk,hogy az arachidonsav egy természetes PPARg aktivátor, a PPARgcélgének expressziós szintjét emeli és PPARgamma aktiváláson keresztülbeindítja a sejtek IL-6 citokintermelését. Az AA kaszkád soránPUFA derivátumok képz©odnek. HPLC méréseink szerint,amennyiben AA mellett a PPARg molekulát gátoltuk, bizonyosPUFA derivátumok szintje emelkedett, ami arra utal, hogy ezen molekulákPPARg ligandként funkcionálhatnak. Megvizsgáltuk ezekneka PUFA molekuláknak (5-KETE 12-KETE, d15d12PgJ2, 15KETE, 9HODE) a PPARg aktivátor hatását, és azt találtuk, hogy a 5-KETE12-KETE, d15d12PgJ2 molekulák specifikus PPARg aktivátorok azSZ95 sejtekben. Ez fontos lépés további kutatásunk irányába: szeretnénke molekulák szerepét in vivo tanulmányozni, megismerni, hogyanindítják el a gyulladásos folyamatot az ép sejteken és milyenszerepet tölthetnek be az acne vulgaris patomechanizmusában.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPARgamma
PUFA
faggyúmirigy
sebocyta
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 87 : 6 (2011), p. 200. -
További szerzők:Rühl, Ralph (1969-) (vegyész) Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Tóth István Balázs (1978-) (élettanász) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Bácsi Attila (1967-) (immunológus) Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Schmitz, Gerd Seltmann, Holger Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM064989
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:Hirtelen kialakuló bőrnekrózis / Dózsa Anikó, Oláh Zsolt, Schlammadinger Ágota, Nagy Edit, Borus László, Frendl István, Rázsó Katalin, Boda Zoltán, Remenyik Éva, Juhász István
Dátum:2011
Megjegyzések:beteg trombózis gyanú miatt proflikatikusan kapott nem frakcionáltill. LMWH heparin beadását követ©oen 3 nappal az injekció beadásihelyein kékes-livid b©ornekrózis alakult ki, ezen kív©ul a beteg bal keze,alkarja a csukló fölött 5 cm-re terjed©oen ill. lába duzzadt, lividvolt. A klinikai kép alapján a differenciál diagnózisban felmerült heparinindukálta thrombocytopaenia thrombosissal (HITT), de a b©orcholesterin vagy septicus emboliája, choagulopathiához társult lágyrésznecrosis,cryroglobulinaemia, DIC is.Doppler Uh vizsgálat igazolta a bal v. axillaris, v. brachialis ill . v.femoralis supeficialis részleges, valamint alsó végtagi mélyvénásthrombosist. A laboratóriumi vizsgálatokban thrombocytopaeniát(87G/l), megnyúlt APTI (104) értékeket észleltünk. A vizsgálatok aHITT diagnózisát er©osítették meg. Hirudin kezelést indítottunk, ennekellenére a szövetek a végtagokon is nekrotikussá váltak, a betegszeptikus állapotba került. Az alkar és a láb amputációja vált szüksé-gessé, mely után a beteg láztalanná vált.HITT ritka gyógyszermellékhatás, amely heparin badását követ©oen4-14 nappal 0,2%-ban fordul el©o (?3 hónap). A folyamat hátterébenimmunmediált mechanismus áll, amely a thrombocyták aggregációjátváltja ki és thrombinfelszabadulást létrehozva thrombusképz©odéshezvezetö kaszkádot indít be, így a kering©o thrombocytákszáma kevesebb, mint felére csökken, miközben thrombosisok alakulnakki.Esetünkben azonban a gyors progresszió hátterében a korábbanfennállt szeptikus állapotban termel©odött immunfehérjék állhatnak(irodalom: Jang and Hursting, Circulation, 2005.). Ezen kívül, athrombosis kialakulásának fokozott kockázatával járó myeloproliferatívalapbetegség is hozzájárulhatott a folyamat rapid progresszió-jához.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
HITT
bőrnekrózis
Heparin
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 87 : 6 (2011), p. 199. -
További szerzők:Oláh Zsolt (1974-) (belgyógyász) Schlammadinger Ágota (1971-) (belgyógyász, haematológus) Nagy Edit Borus László Frendl István (1964-) (baleseti sebész és kézsebész) Molnárné Rázsó Katalin (1966-) (belgyógyász, haematológus, klinikai onkológus) Boda Zoltán (1947-) (belgyógyász, haematologus, klinikai onkológus) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Juhász István (1956-) (bőrgyógyász, bőrsebész, kozmetológus, klinikai onkológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM064988
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:Sutton naevust utánzó melanoma / Dózsa Anikó, Károlyi Zsuzsánna
Dátum:2015
Megjegyzések:A szerz©ok egy 33 éves n©obeteg esetét ismertetik. A beteg anamné-zisben nagyobb megbetegedés nem szerepelt. B©ortípusa FitzpatrickIII. volt, rendszeresen járt szoláriumba. 2013. júliusban anyajegysz©urésen jelentkezett, mert az el©oz©o évben 5 db új Sutton naevusszer©umaculát észlelt a törzsén. Dermatoszkópos vizsgálattal azegyik folt irreguláris pigmenthálózatot tartalmazott, halvány rózsaszínkörgy©ur©uvel, széli részeken pseudopódiumokkal, alsó póluson apigmentháló élesen megszakadt, a folt körül szabálytalan alakú haloalakult ki. Szövettani vizsgálattal a folt Clark III-IV, Breslow 0,9mm vastagságú melanoma volt. Staging vizsgálatok során metasztá-zisra utaló jelet nem észleltünk. A beteg kérésére egy újabb, Suttonnaevus-szer©u folt eltávolításra került, melynek szövettani diagnózisadysplasticus naevus volt.A halo naevus differenciáldiagnózisába beletartozik a Spitz naevus,congenitalis kék naevus és a melanoma is. A halo naevus melanocyternaevus, mely típusosan a hát fels©o részén helyezkedik el, anévusz egy depigmentált gy©ur©u közepén helyezkedik el és kisebb,mint 6 mm nagyságú, dermatoszkóppal szabályos szerkezet©u, színebarna vagy rózsaszín©u. A depigmentált gy©ur©u általában szimmetrikus.Ezzel szemben melanoma gyanú merül fel, ha a halo aszimmetrikus,a középen lév©o pigmentált folt/papula nagyobb, mint 6 mm, apigmentfoltban dermatoszkóppal szabálytalan, melanomára jellemz©ostruktúrákat észlelünk. Jellemz©o, hogy a halo naevus 6-15 éves234Poszterek2015 Dermat nagygyül 11/17/15 14:31 Page 234korban jelenik meg, míg melanoma esetén a megjelenés id©osebbkorban várható, multiplex megjelenéssel. Fontos, hogy multiplexhalo-naevus feln©ottkori megjelenése ocularis melanomával is együttjárhat. A halo jelenség hátterében a naevus sejtek ellen fellép©o immunológiaireakció feltételezhet©o.A szerz©ok esetükkel a benignus halo naevus differenciáldiagnosztikaijelent©oségére szeretnék felhívni a figyelmet.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
sutton-naevus
halo-naevus
melanoma
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 91 : 6 (2015), p. 234-235. -
További szerzők:Károlyi Zsuzsánna
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM064987
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:A trichoscopia szerepe a hajas fejbőr betegségeinek diagnosztikájában / Dózsa Anikó, Károlyi Zsuzsánna
Dátum:2014
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
trichoscopia
alopécia
dermatoszkópia
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 90 : 6 (2014), p. 245. -
További szerzők:Károlyi Zsuzsánna
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

10.

001-es BibID:BIBFORM064985
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:A piercingviselés hazai gyakorlata, potenciális szövődményei / Dózsa Anikó, Simkó Zsófia, Simkó József, Tóth Anita, Nagy Gabriella, Rigó Adrien, Károlyi Zsuzsánna
Dátum:2013
Megjegyzések:Az elmúlt évtizedben a fülcimpán kívül viselt egyéb testékszerekegyre elterjedtebbé váltak, nemcsak a tinédzserek, hanem a feln©ottekkörében is. A testékszerek behelyezése egész Európában szabá-lyozatlan, a szakszer©utlen, akár otthon, nem steril körülmények kö-zött elvégzett beavatkozások számos szöv©odmény forrásai lehetnek.A testékszerek anyagai legtöbbször fémek, sebészi acél, arany, niobium,titán, illetve ezek ötvözetei. A behelyezett piercingek a tartóskontaktus helyén irritációt, kontakt dermatitist, lokális infekciót,helyi kompresszió miatt ischaemiát, szöveti nekrózist, hegeketokozhatnak. A sterilitás mell©ozése során hepatitis, HIV és egyéb infekciókléphetnek fel. A testüregekbe hatoló piercingek állandó behatolásikaput képezhetnek, ezáltal súlyos, potenciálisan akár letaliskimenetel©u szisztémás infekciók (endocarditis) forrásai lehetnek.Az egyéni hajlamosító tényez©ok, mint immungyengeség, vitium aszöv©odmények kialakulásának esélyét tovább növelhetik.A szerz©ok összefoglalják és felhívják a figyelmet a testékszer viseléspotenciális veszélyeire és ismertetik kérd©oíves felmérésükeredményeit. A kérd©oív segítségével középiskolás korosztálybanvizsgálták a piercingviselés motivációit, a piercingviselés gyakorlatátés a diákok ennek kockázataival kapcsolatos ismereteit.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
piercing
szövődmény
TAILS
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 89 : 6 (2013), p. 180. -
További szerzők:Simkó Zsófia Simkó József (1974-) (belgyógyász, kardiológus) Tóth Anita Nagy Gabriella Pigniczkiné Rigó Adrien Károlyi Zsuzsánna
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

11.

001-es BibID:BIBFORM064984
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:TNF-alfa inhibitor indukálta Lupus-like szindróma / Dózsa Anikó, Hársing Judit, Kiszely Péter, Lukács Katalin, Károlyi Zsuzsánna
Dátum:2013
Megjegyzések:A TNF-alfa inhibitorok csoportja hatékony és biztonságos terápiátképvisel, 15 éve világszerte alkalmazzuk immun-mediált megbetegedésekben,mint Crohn betegség, reumatoid arthritis, psoriasis és psoriatikusarthropathia. Ismert, hogy a TNF alfa inhibitorok az immunrendszerm©uködését több ponton is befolyásolják, a szervezet védekezésimechanizmusait gyengíthetik, ezáltal utat engednek az infekcióknak,emellett ritkán autoimmun kórképeket indukálhatnak. A gyógyszerindukálta lupus erythematosus (LE) csoportba tartozik az antiTNFalfa inhibitor használata mellett kialakuló Lupus- like szindróma(LLS). TNF-alfa inhibitor terápiában részesül©ok között az LLS incidenciájakb. 0,5%. A klinikai tünetek lehetnek arthritis, myositis, b©ortünetek,mint malar rash, fotoszenzitivitás, subakut/krónikus cutanLE, emellett megfigyelhet©o autoantitest-titer emelkedés is. A klinikaitünetek általában enyhék és reverzibilisek: a terápia felfüggesztéseután egy éven bel©ul regrediálnak. Az tünetek kiváltásában több mechanizmusfeltételezett, a TNF alfa gátlás következtében kialakultcsökkent autoreaktív T és B sejt clearance, TH2 sejt dominancia, illetvekülönféle infekciók például EBV, CMV, Parvovirus B19, Borelliaburgdoferi provokáló szerepe. A szerz©ok egy 36 éves n©obeteg esetétismertetik, aki rheumatoid arthritis kezelése céljából TNF-alfa inhibitor(certolizumab) terápiában részesült. A kezelés 3. hónapjában a fels©ovégtagokon, háton, dekoltázs területén szabálytalan alakú, ujjbegynyi-csecsem©otenyérnyi, hámló felszín©u livid- hyperaemiás plakkokalakultak ki. Laboreredményekben leukocytopeniát észleltünk, immunszerológiaivizsgálattal a- ds-DNS, a-SSA, ANF Hep2, metafáziskromoszóma elleni antitest pozitivitást észleltünk. Szövettani vizsgá-lat során subacut cutan lupus erythematosus diagnózisát igazolta. Aterápia felfüggesztése után 2 hónappal a beteg b©ortünetei regrediáltak.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
TNF alfa inhbitor
certolizumab
Lupus-like szindróma
TAILS
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 89 : 6 (2013), p. 170. -
További szerzők:Hársing Judit Kiszely Péter Lukács Katalin Károlyi Zsuzsánna
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM049259
Első szerző:Gellén Emese (bőrgyógyász)
Cím:Az immunhisztokémia jelentősége ritka bőrtumorok esetén / Gellén Emese, Dózsa Anikó, Erdei Irén, Péter Zoltán, Remenyik Éva, Dezső Balázs
Dátum:2011
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle. - 87 : 6 (2011), p. 195. -
További szerzők:Dózsa Anikó (1978-) (Ph.D hallgató, orvos) Erdei Irén (1955-) (bőrgyógyász, aneszteziológus és intenzívterápiás szakorvos) Péter Zoltán (1964-) (bőrgyógyász) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Dezső Balázs (1951-) (pathológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 2